MPV-sivusto Sivukartta / Sitemap
Valokuvaus-sivut / Photography page

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Vesisuihku / Water spray

Vesisuihku ja sen jšlkiš. Kuvat © 2005 MPV.

Water spray and its traces. Pictures © 2005 MPV.

Avaa / Open vesi10.jpg Avaa / Open vesi11.jpg Avaa / Open vesi2.jpg Avaa / Open vesi3.jpg Avaa / Open vesi4.jpg Avaa / Open vesi5.jpg Avaa / Open vesi6.jpg Avaa / Open vesi7.jpg Avaa / Open vesi8.jpg