MPV-sivusto Sivukartta
Asiantuntijaorganisaation osaamistiimin perustaminen – periaatteet ja prosessi

mpv-logo.gif Matti Vuori

 

Asiantuntijaorganisaation osaamistiimin perustaminen - menettelytapoja prosessin eri vaiheisiin

 

jakoavain.jpgTämä kalvosarjamainen artikkeli esittelee ”kättä pidempää” tiimittämisprosessin eri vaiheisiin. Tiimien ja tiimien luomisen perusperiaatteet ja erään tiimittämisprosessin tärkeimmät elementit on kuvattu toisessa dokumentissa.

 

 


 

Osaamisen tunnistaminen aivoriihitekniikalla

 • Luetteloidaan asiakaslähtöiset tutkimus- ja palvelukohteet, esimerkiksi
  • Toimintaprosessien kehittäminen
  • Tuotetestaus
  • Tuotteiden turvallisuusanalyysit
  • Tuotekehitysprosessien kehittäminen
  • Työympäristön turvallisuusanalyysit
  • Työjärjestelmän riskien arviointi
 • Tarvittava osaaminen tunnistetaan seinätaulutekniikalla
  • Näistä otsikot
  • Alle lisätään hiljaisessa aivoriihessä tarvittava osaaminen
 • Toisella kierroksella merkitään olemassaoleva osaaminen
  • Kukin jäsen merkitsee nimikirjaimillaan, mitä osaa kunkin osaamisen viereen
 • Yhteisen osaamisen ja kriittisten osaamistarpeiden tunnistaminen
  • Eri alueiden osaamiset kirjataan tiimin osaamisluetteloon, ja taulukko, johon ruksataan kunkin jäsenen saaminen
  • Tunnistetaan yhteinen osaaminen ja merkitään ne alueet
  • Tunnistetaan yhden tai muutaman henkilön varassa oleva erikoisosaaminen
  • Tarkistetaan, että luettelossa ovat kaikki strategisesti tärkeät osaamiset

 

 • Mielenkiinnon ja motivaation alueet merkitään myös henkilöittäin

Pääosaamisalueiden tunnistaminen

 Tarkastele toiminta-ajatuksen eri elementtejä

 • Asiakkaat ja heidän toimintansa
 • Kehittämisen kohde
 • Mitä niissä kehitetään
 • Toimintaympäristö
 • Julkisen vallan ja muut yleiset vaatimukset
 • => Joukko osaamisalueita
 • Nopea esimerkki tuotekehityksen riskienhallinnan kehittämisestä:
 • => Tuotekehitys - ajattelu- ja toimintamallit
 • => Keskeisten asiakasryhmien tapa toimia
 • => Riskienhallinnan perus-ajattelumallit
 • => Riskien tunnistaminen
 • => Organisaation kehittäminen
 • => Aihepiirin kokonaisuuden taso ja uusin tutkimus ja kehitys

Fläppi tarvittavan osaamisen tunnistamiseen

 • Osaamisalue:

  

 • Tavoitetaso:

  

 • Tätä ihmisten pitää osata:

  

 

(Avainsanat: Olla perehtynyt X:ään, olla koulutettu X:ään, olla kokemusta X:stä, seurata X:ää, tuntea X...)

Osaamisen profilointi

Osaamistaulukko (PDF) kokoaa tiimin osaamisen. Vasempaan reunaan kootaan tiimissä tarvittava osaaminen (sekä ydin- että tukiosaaminen) ja jäsenet listataan sarakkeisiin. Taulukko täytetään henkilökohtaisesti - siihen menee vain minuutteja, jos henkilöstö on asian tasalla. Tarkkuus ei ole absoluuttista: olennaista on vain nostaa yhteinen asia pöydälle tällaista välinettä käyttäen.

 

Olennaista on oikean reunan tulos: onko riittävää osaamispohjaa, että kuviteltu toiminta-ajatus kantaa? Toinen tärkeä tulos on itsetutkiskelu ja osaamisen avoin esittely - jos sitä ei ole aiemmin tehty, tässä on lähtölaukaus.

 

Tärkeää on esitellä tulokset neutraalisti ja antaa tiimin tehdä yhteiset johtopäätökset.

Ulkoisten vaatimusten määrittely

Käsitellään keskustellen:

 • Oman organisaation asettamat vaatimukset:
  • Mitä tiimiltä edellytetään?
  • Mitä siltä toivotaan?
 • Mitä strategisia kulmakiviä ja osaamista sen pitäisi ylläpitää?

 

 

 

Vision luominen

Tarpeet

 • Millaisia ovat tärkeimmät uudet asiakkaiden tutkimus- ja konsultointitarpeet viiden vuoden kuluttua?
 • Mitkä ovat hypoteesin mukaisen toiminnan tärkeimmät elementit tulevina vuosina?
 • Omat toiveet:
  • Kukin jäsen kirjoittaa paperille näkemyksensä ihannetiimistään viiden vuoden päässä
  • Mukaan seuraavat elementit:
   - Mitä tiimi tekee?
   - Millainen asema sillä on organisaatiossa ja koko toimintakentässään?
   - Kansallinen toiminta?
   - Kansainvälinen toiminta?
   - Miten se toimii? - sisäiset toimintaprosessit?
   - Tiimin ihmissuhteet ja muut sisäiset tekijät?

Synteesi

 • Kirkastettu visio tilasta viiden vuoden päästä

 

Olemme tiimi joka

- Kehittää ... mitä?

- Tuottaa palveluja ... mitä?

- Osaa ...mitä?

- Jonka asiakaskuntaa ovat ... ketkä?

- Jonka toimintaa luonnehtii ... mitkä seikat?
(kehitys- ja osaamistaso, koko, asema tutkimus- ja konsultointiyhteisöissä)

Toimintatapojen suunnittelu

Suunniteltavien toimintojen valinta

 • Määritetään tiimille kuuluvat tehtävät
 • Tarkkaa suunnittelua ei voida tiimittämisvaiheessa tehdä kaikille tehtäville
 • Siksi tunnistettava olennaisimmat
  • Mitä toimintoja tarvitaan välittömästi toiminnan aloituksen jälkeen?
  • Mitkä toiminnot ovat tärkeimpiä?
  • Mitkä ovat uusia toimintoja, joita ei ole ollut vanhassa organisoitumismuodossa? (Oli kenties teoriassa, mutta ei käytännössä)
 • Valinta tehdään merkkaamalla henkilökohtaiset näkemykset näistä aivoriihessä kalvoille tai fläpeille
  • ! = kiire, tarvitaan pian
  • ”·”   = tärkeä
  • U = uusi

 

 • Ennen merkkausta käsitellään vielä lyhyesti toiminnot ja täydennetään listoja tarvittaessa
 • Fläpit ohessa

Tiimin sisäiset tehtävät

 • Tiimin johtaminen
 • Sitouttavat tehtävät
 • Osaamisen hallinta
 • Toiminnan suunnittelu
 • Resurssien käytön suunnittelu ja seuranta
 • Projektisuunnittelu
 • Projektien toteutus

Tiimin johtaminen

Kokonaisuus

Tehtäviä

Edushenkilön / vetäjän valinta

 • Miten sovitaan, miten valtuutetaan?
 • Miten vaihdetaan tarvittaessa?
 • Varahenkilön valinta

Edushenkilön / vetäjän tehtävät ja vastuut

 • Tehtävien määrittelyprosessi

Muiden jäsenten roolit

 • Kaikkien jäsenten perusroolin määrittely
 • Yhteyshenkilö-roolit erityisasioissa

Henkilöjohtaminen, leadership

 • Jäsenten ohjaus, tuki ja valmentaminen

Osaamisen johtaminen ja hallinta

(Ks. oma kalvo)

Demokraattiset periaatteet

 • Päätöksentekoprosessit
 • Vaikutusmahdollisuuksien tarjoaminen ja varmistaminen

Kokoukset

 • Kokousperiaatteet
 • Kokoonkutsuminen

Sisäinen viestintä

 • Viestintätavat

 

 

Sitouttavat tehtävät

Kokonaisuus

Tehtäviä

Yhteisten tavoitteiden luominen ja kokeminen

 • Yhteinen tavoitemäärittely
 • Tehtävien, kohteiden jäsennys

Yhteisöllisyyden, me-hengen luominen

 • Rooli tiimissä
 • Kannustaminen, tukeminen
 • Muodollinen palkitseminen tiimin sisällä
 • Ongelmien käsittely
 • ”Tiimipäivät”
 • Vapaa-ajan toiminta

Henkilökohtainen vastuu

 • Vastuiden jakaminen ja määrittely
 • Tehtäviin asettaminen

Tulostavoitteet

 • Tulostavoitteiden määrittely

Tiimin rooli organisaatiossa

 • Roolin määrittely

 

Osaamisen hallinta

Kokonaisuus

Tehtäviä

Toiminta-ajatus

 • Oman toiminta-ajatuksen määrittely

Osaamistarpeet

 • Osallistuminen organisaation strategiseen suunnitteluun
 • Osaamisstrategian määrittely
 • Osaamiskartoitus
 • Tulevaisuuden tarpeiden osaamistarvekartoitus

Osaamisen varmistaminen

 • Perehdytys ja työnopastus
 • Osaamiskriteerit tehtäville, osaamisen mittaaminen

Osaamisen kehittäminen

 • Koulutussuunnitelmat
 • Kehittämissuunnitelmat
 • Osaamisen jakaminen
 • Innovaatioiden siirtäminen
 • Ks. myös Projektien suunnittelu

Osaaminen ulkoistaminen tiimistä

 • Osaamisen välineistäminen
 • Julkaisutoiminta

 

Toiminnan suunnittelu

Kokonaisuus

Tehtäviä

Tavoitteiden määrittely

 • Strategiasuunnitteluun osallistuminen
 • Strategian konkretisointi
 • Toiminta-ajatuksen päivittäminen
 • Tulostavoitteiden määrittely

Projektisuunnittelu

 • Projektien ideointi
 • Projektien suunnittelu

Palvelutoiminnan suunnittelu

 

 • Palvelutuotteiden valinta
 • Palvelu-liiketoiminnan suunnittelu

Yhteistyö muiden kanssa

 • Yhteistyöverkostojen ylläpito
 • Muiden projektien seuranta ja hakeutuminen muiden projekteihin

Tiimin toiminnan ja tarjonnan tekeminen näkyväksi

 • Tiimin toiminnan ja osaamisen esittelyt

Sisäinen laadunvarmistus

 

 • Laadunvarmistustoimintojen suunnittelu

 

Resurssien käytön suunnittelu ja seuranta

Kokonaisuus

Tehtäviä

Seuranta

 • Eri tehtävien kuormituksen ja resurssien käytön seuranta ja ennakointi
 • Toteutumien analysointi - projektien ja toiminnan arviointi
 • Ylikuormittumisen estäminen

Henkilöiden tehtävät

 • Vastuuhenkilöt
 • Varahenkilöt
 • Tehtäviin ja rooleihin asettaminen
 • Vastuiden määrittely

Yhteiset resurssit

 • Resurssien käytön pelisäännöt
 • Alihankinnan käyttö

Projektisuunnittelu

Kokonaisuus

Tehtäviä

Tutkimusaluiden määrittely

 • Toiminta-ajatuksen määrittely
 • Strategiaprosessi

Projektien ideointi

 • Asiakaskentän tulevien tarpeiden seuranta
 • Ideointipalaverit
 • Ideoiden priorisointi ja käsittely
 • Motivaation ja halujen prosessointi

Projektisuunnittelu

 

 • Asiakkaiden ja case-projektien hankinta
 • Tekesin ja muiden keskeisten rahoittajien strategian/ohjelmien seuranta
 • Kansainvälisen kentän seuranta (esim. EU-ohjelmat)
 • Projektisuunnittelun prosessi
 • Osaamisen määrittely - tarpeet, resurssit
 • Yhteistyö muiden tahojen kanssa
 • Kokemukset muista ja aiemmista hankkeista mukaan suunnitteluun

Projektitoiminnan hallinta

 • Projektisalkun ylläpito
 • Vastuu projektien aikataulutuksesta resurssien puitteissa

Yhteistyö

 • Yhteistoiminnan kehittäminen muiden tahojen kanssa

 

Projektien toteutus

Kokonaisuus

Tehtäviä

Johtaminen ja koordinointi

 • Aikataulu
 • Resurssit (hlö- ja muut)
 • Roolimäärittely
 • Johto
 • Sisäinen ja ulkoinen yhteistyö
 • Verkostoituminen
 • Vastuu projektin taloudesta
 • Vastuu projektin laadusta

 

Tutkimus- ja kehittämistyö

 • Toteutus käytännössä
 • Tiimin toiminta tukiryhmänä

Tulosten ulkoistaminen ja muu viestintä

 • Viestintä projektin olemassaolosta
 • Raportointi
 • WWW-sivut
 • Tiedotus
 • Tuotteistus

Projektista oppiminen

 • Projektien arviointi

 

Tehtäviä, joiden toteutus eri organisaatiotasoilla ei ole selvä

 • Tutkimusstrategia
 • Markkinointi
 • Palvelutoiminta
 • Tuotteistus

Tutkimusstrategia

Kokonaisuus

Tehtäviä

Perusstrategian suunnittelu

 • Toiminta-alueen tulevien tarpeiden selvittäminen
 • Tiimin toiminta-ajatuksen ja vision määrittäminen
 • Alueen ja ryhmän strategiseen suunnitteluun osallistuminen
 • Huolehtiminen kansallisesti tärkeistä erikoisosaamisalueista
 • Toimintaympäristön muutosten seuranta ja analysointi
 • Strategian sisällön konkretisointi

Strategian ylläpito

 • Strategian päivittäminen

Strategian toteutus

 • Taktiikat ym. strategian toteutumiseen
 • => Ks. projektisuunnittelu

Markkinointi

Kokonaisuus

Tehtäviä

Markkinointipolitiikka

 

 • Tiimin näkyvyyden hallinta
 • Imagon suunnittelu

Markkinoinnin johtaminen

 • Vastuiden määrittely

Valmiuksien luominen

 • Myyntikoulutus

Asiakkaiden hallinta

 • Asiakasanalyysit
 • Avainasiakkuuksien hallinta
 • Yrityskäynnit

Tiedottaminen

 • Yhteydenpito tiedotusvälineisiin

Integrointi muuhun toimintaan

 • Tuki hankevalmistelulle

Organisaation markkinoinnin tukeminen

 • Substanssin tuottaminen markkinointiorganisaatiolle
 • Osallistuminen markkinointiryhmän toimintaan

Markkinointi- ja viestintä-aineiston tuottaminen

 • Esitteet
 • Julkaisut
 • WWW-sivut

Tilaisuudet

 • Seminaarit
 • Messut/näyttelyt
 • Lehdistötiedotteet

Palvelutoiminta

Kokonaisuus

Tehtäviä

Liiketoiminnan johtamien

 • Tavoitteet
 • Johtaminen

Tuotteiden valinta, määrittely ja suunnittelu

 • Tuotteistus
 • Sisältö
 • Hinnoittelu
 • Laadunhallinta
 • Palveluorganisaatio

 

Palvelujen markkinointi

 

 • => Ks. Markkinointi

Palveluprosessi

 • Toimintamalli työn vastaanottoon ja läpiviemiseen ja asiakkaan jälkihoitoon
 • Asiakaspalvelun laatu, pehmeät arvot, ongelmatilanteiden ratkaisu

Alinhankinta

 • Alihankkijoiden valinta
 • Alihankkijoiden käyttö

Palvelutoiminnan kehittäminen

 • Palvelutuotteiden kehittäminen ja ylläpito
 • Yhteydenpito (asiakkaat, alihankkijat, sidosryhmät)
 • Tuotteista luopuminen

 

 

Tuotteistus

Kokonaisuus

Tehtäviä

Tuotteistuksen johtaminen

 • Vastuut/tuoteyhdyshenkilöt

Päätökset tuotteista

 • Tavoitteet

 

Tuotteen määrittely

 • Liiketoiminnan tavoitteet
 • Tuotesisällön määrittäminen: mikä sisältö, kenelle, miksi
 • Hinnoittelu
 • Palveluprosessin suunnittelu, ml. palveluorganisaatio
 • Osaamiskartoitus
 • Laadun suunnittelu
 • Tuotteistusprosessi

Tuotteen tukiaineisto

 • Esitteiden laatiminen
 • Ohjeet tuottajille

Tuotteen liiketoiminta

 • Lanseeraus: ajoitus, keinot
 • Alihankinta, verkottuminen
 • Liiketoiminnan seuranta
 • Laatujärjestelmän asettamien kriteerien jatkuva valvonta
 • Asiakastyytyväisyyden seuranta

Tuotteiston hallinta

 • Tuoteperheen ylläpito
 • Tuotteiden edelleenkehitys
 • Tuotteista luopuminen

Yksittäisen tehtävän / toiminnon suunnittelu

 

 • Tehtävä: ___________________________

 

 • Tarpeet ja tavoitteet:

 

 • Tulokset:

 

 • Toteutustapa (prosessi)
  • Kuka
  • Koska
  • Kenelle, mille
  • Miten
  • Millä pelisäännöillä
  • Millä välineillä
  • Millaista yhteistyötä

 

 • Miten varmistetaan osaaminen